برنامه کاربردی محصول

 • کاربرد اتصال دهنده های ISO 6162-1

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال، نیرو از طریق یک سیال (مایع یا گاز) تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، یک سیال ممکن است تحت فشار منتقل شود.کامپون...
  ادامه مطلب
 • کاربرد کانکتورهای ISO 6162-2

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال، نیرو از طریق یک سیال (مایع یا گاز) تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، یک سیال ممکن است تحت فشار منتقل شود.مولفه ها ممکن است ...
  ادامه مطلب
 • کاربرد اتصال دهنده های ISO 8434-1

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال، نیرو از طریق یک سیال (مایع یا گاز) تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، یک سیال ممکن است تحت فشار منتقل شود.مولفه ها ممکن است ...
  ادامه مطلب
 • کاربرد کانکتورهای ISO 8434-2

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال، نیرو از طریق یک سیال (مایع یا گاز) تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، یک سیال ممکن است تحت فشار منتقل شود.مولفه ها ممکن است ...
  ادامه مطلب
 • کاربرد اتصال دهنده های ISO 8434-3

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال، نیرو از طریق یک سیال (مایع یا گاز) تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، یک سیال ممکن است تحت فشار منتقل شود.مولفه ها ممکن است ...
  ادامه مطلب
 • کاربرد کانکتورهای ISO 8434-6

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال، نیرو از طریق یک سیال (مایع یا گاز) تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، یک سیال ممکن است تحت فشار منتقل شود.مولفه ها ممکن است ...
  ادامه مطلب
 • کاربرد اتصالات شیلنگ ISO 12151-1

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال هیدرولیک، نیرو از طریق یک مایع تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، سیال را می توان تحت فشار انتقال داد.اجزا به هم متصل هستند...
  ادامه مطلب
 • کاربرد اتصالات شیلنگ ISO 12151-2

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال هیدرولیک، نیرو از طریق یک مایع تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، سیال را می توان تحت فشار انتقال داد.اجزا به هم متصل هستند...
  ادامه مطلب
 • کاربرد اتصالات شیلنگ ISO 12151-3

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال هیدرولیک، نیرو از طریق یک مایع تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، سیال را می توان تحت فشار انتقال داد.اجزا به هم متصل هستند...
  ادامه مطلب
 • کاربرد اتصالات شیلنگ ISO 12151-4

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال هیدرولیک، نیرو از طریق یک مایع تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، سیال را می توان تحت فشار انتقال داد.اجزا به هم متصل هستند...
  ادامه مطلب
 • کاربرد اتصالات شیلنگ ISO 12151-5

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال هیدرولیک، نیرو از طریق یک مایع تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، سیال را می توان تحت فشار انتقال داد.اجزا به هم متصل هستند...
  ادامه مطلب
 • کاربرد اتصالات شیلنگ ISO 12151-6

  نحوه کار و اتصال در سیستم قدرت سیال هیدرولیک چگونه است؟در سیستم های قدرت سیال هیدرولیک، نیرو از طریق یک مایع تحت فشار در یک مدار بسته منتقل و کنترل می شود.در کاربردهای عمومی، سیال را می توان تحت فشار انتقال داد.اجزا به هم متصل هستند...
  ادامه مطلب